Proč brát život zbytečně vážně, nakonec stejně skončíme v pytli

Jak na rychlej koprovn soubor?

avatar?asto koprujete v?t mnostv dat nap?klad kv?li zloze? Nebo jen p?esouvte velk videa pro p?tele? Chcete koprovn zrychlit, protoe vm dlouho spot?ebovv d?leit systmov prost?edky? Nechte si poradit.


Prce se soubory je kadodenn rutinou. Jejich vytv?en, mazn, p?ejmenovvn, stahovn z internetu a samoz?ejm? i p?esouvn a koprovn. Pokud chcete n?jakou ze zmn?nch operac provd?t s jednm malm souborem, pak to nen snad dn problm a ani ?asov nroky nebudou nijak vysok. Pokud ale pracujete s velkmi soubory anebo mnoha malmi, m?e pro vs znamenat jakkoliv optimalizace uet?en i n?kolika destek minut drahocennho ?asu.

Samotn opera?n systm Microsoft Windows nabz vestav?n nstroj pro koprovn a p?esouvn, kter se s kadou verz systmu vylepuje. Avak ani tak nedoke doshnout rychlosti externch aplikac. My se zde proto dnes podvme na jednoduch progrmek FastCopy, kter vm dovol koprovat soubory rychleji.

obr_1

Koprovac okno ve Windows.

FastCopyProgram si m?ete sthnout z odkazu pod ?lnkem. Aplikaci nemuste instalovat (ale obsahuje pro jistotu i instala?n soubor) a lze ji ihned po rozbalen spustit. Vysko? na vs ne p?li p?v?tiv uivatelsk rozhran, ale o to jednodu pro ovldn, v??te mi. A v jednoduchosti je p?ece sla.

Co, kde a kamPro oby?ejnho uivatele to m?e bt zprvu ok, ale jakmile si zvyknete, bude pro vs prce s programem hra?ka. Pro sprvn pochopen se ale rad?ji podvejme na jeho uivatelsk rozhran.

obr_2

Okno aplikace.

Prvn dv? pol?ka slou k vb?ru co, odkud a kam. Do pol?ka zdroj m?ete bu?to ru?n? vypsat cestu, p?i?em lze odd?lovat vce soubor? ?i sloek st?ednkem, tak lze vyut dvou tla?tek, pomoc nich je uivateli umon?no vyhledvat v hierarchick struktu?e sloek (zde nen mono vybrat p?mo soubory, ale jen sloku) anebo si m?ete n?kde, nap?klad v pr?zkumnku, vybrat poloky a pak je jednodue p?ethnout do danho pol?ka (pokud by vm nefungovalo p?etaen, zkuste p?itom dret klvesu Ctrl). Obdobn je to pro zdroj, kam vak dvte samoz?ejm? jen cestu ke sloce, ne k soubor?m.

Dal monost je integrovat si n?kolik hlavnch funkc do kontextovho menu, co lze provst p?es Options -> Shell extension.

Jakmile mte vypln?ny prvn dv? pol?ka, m?ete si prohldnout vechny poloky pro koprovn pomoc Listing nebo rovnou spustit koprovn pomoc Execute. Jestlie si vak chcete vce pohrt s parametry koprovn, m?ete se nechat inspirovat popisem ne.

obr_3

Monosti integrace do kontextov nabdky.

Parametry koprovnJeden z nejd?leit?jch parametr? nabz rozbalovac menu pod clovou slokou. Najdete zde nsledujc monosti. Diff (No overwrite) zkopruje vechny soubory, kter v clov sloce neexistuj. Diff (Size / Date) navc p?epe ty soubory, kter se li bu?to v datu vytvo?en nebo velikosti. Diff (Newer) p?epe vechny, kter jsou ve zdrojov sloce nov?j ne v clov (a samoz?ejm? zape i ty, kter v clov sloce nejsou). Copy zkopruje vechny soubory a i vechny p?epe, pokud existuj. Sync funguje podobn? jako Diff (Size / Data), jenom navc smae v clov sloce ty soubory, kter nejsou ve zdrojov. Move p?esouv vechny soubory, vechny p?padn? v clov sloce p?epe a ve zdrojov smae. Delete smae veker soubory ve zdrojov sloce.

Dalm d?leitm parametrem je velikost bufferu, kter lze nastavit na maximln hodnotu 32 MB, co zna? nejvy rychlost p?enosu, pokud vm to vak zpomaluje po?ta?, m?ete nastavit hodnotu ni. Dle pak monosti Nonstop, co zna? nep?eruiteln koprovn (nezastav se ani p?i objeven erroru) - m?e se hodit, pokud pot?ebujete odejt od po?ta?e a p?itom chcete zkoprovat vechna data, Verify, kter zkontroluje data po dokoprovn, Estimate odhadne celkov ?as pot?ebn pro koprovn, p?ed za?tkem koprovn se ale mus prohledat cel koprovan struktura.

obr_5

Monosti nastaven.

Pod tmto vm m?ete najt jet? filtry, kter zaru?uj, e se budou koprovat jen ur?it soubory. Do pol?ka include zapite soubory ?i sloky, kter chcete zahrnout a odd?lte je st?ednkem (lze pout i vrazy typu *.txt; *.jpg; *fotky*; ?). Do exclude ty, kter se koprovat nemaj. FromDate a ToDate udv ?asov rozmez, kter mus mt ?asov znmka souboru, aby se zkoproval (?asov znmka ve tvaru ROKM?SCDEN). Stejn? tak funguj MaxSize a MinSize, kter udvaj rozsah velikost soubor?, kter se maj zkoprovat.

Jestlie by se vm i takto zdlo, e mte mlo monost k nastaven, m?ete se podvat do menu Options -> Main setting, kde najdete n?kolik mlo monost z ji zmi?ovanch, ale tak spoustu dalch.

obr_6

Testovac data pro prvn test.

TestPro porovnn aplikace s oby?ejnm koprovnm ve Windows jsme provedli dva testy. V prvnm jsme koprovali asi 25 tisc soubor? rozd?lench p?iblin? ve 4 tiscch slokch. Vechna data dohromady m?la n?co p?es 11 GB. Koprovalo se z jednoho pevnho disku na jin. V druhm testu jsme koprovali pouze jeden soubor, kter m 5.5 GB. Koprovn probhalo v rmci stejnho pevnho disku.

11.3 GB, 24 tisc soubor?, 4 tisce sloek
Windows 30 min, 10 s
FastCopy 20 min, 1 s5.7 GB, 1 soubor, 0 sloek
Windows 6 min
FastCopy 4 min, 14 s


Zv?rV ?lnku jsme se podvali na jednoduch program, kter sice nen v ?etin?, ale zato se nemus ani instalovat. Jeho velkou p?ednost je zna?n zrychlen koprovacho ?i p?esouvacho procesu, jak lze vid?t v tabulkch. Pokud tedy ?asto koprujete v?t obnos dat, m?e vm tento mal pomocnk uet?it spoustu ?asu.

Jako bonus nabz integraci aplikace do kontextov nabdky. Tak doke p?eskakovat vechny chyby a a po dokon?en koprovn vm je uke. Take se vm nestane, e dte n?co koprovat, odejdete a ono se to za chvli zastav kv?li n?jakmu hlen o p?episovn existujcho souboru.


Přidáno: 15.12.2010

Komentáře

Zatím nebyl přidán žádný komentář.

Login ...

Vaše přezdívka:     
Vaše "tajné" heslo:

Ještě jste se zde nezaregistrovali?? prosím tady Registrovat se

Akce ...

Doposud nebyla přidána žádná akce

Vytvořil Bamboos | všechna práva vyhrazena Administrace